Samo­rząd Uczniow­ski Zespo­łu Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Chełmie

Samo­rząd uczniow­ski to waż­ny organ szko­ły, któ­ry daje uczniom real­ną moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w jej życiu i wpływ na jej funk­cjo­no­wa­nie. Jego głów­nym celem jest wpa­ja­nie uczniom demo­kra­tycz­nych norm współ­ży­cia i zachę­ca­nie do podej­mo­wa­nia dzia­łań na rzecz kla­sy i szko­ły. Wszel­kie dzia­ła­nia i podej­mo­wa­ne wysił­ki mia­ły na celu uatrak­cyj­nie­nie życia szkol­ne­go, pró­bę zago­spo­da­ro­wa­nia uczniom wol­ne­go cza­su i zro­bie­nia cze­goś dla innych. Dla­te­go też, tak waż­na jest aktyw­ność człon­ków Samo­rzą­du Uczniow­skie­go i taką dzia­łal­ność naj­le­piej widać, patrząc na to, co uda­je się reali­zo­wać. Dzia­łal­ność Samo­rzą­du Uczniow­skie­go może być lek­cją demo­kra­cji, samo­rząd­no­ści i sta­no­wić jed­ną z naj­waż­niej­szych spraw w pro­ce­sie wycho­wa­nia. W szko­le dzia­ła samo­rząd uczniow­ski, któ­ry two­rzą wszy­scy ucznio­wie szko­ły (art. 55 Usta­wy o Sys­te­mie Oświaty).

Rada Samo­rzą­du Uczniow­skie­go na rok szkol­ny 2023/2024

Prze­wod­ni­czą­ca Samo­rzą­du Uczniow­skie­go – Kin­ga Dorosz, uczen­ni­ca kla­sy 4G

Zastęp­ca – Zuzan­na Nastaj, uczen­ni­ca kla­sy 4MMt

Sekre­tarz – Mate­usz Kasprzyk, uczeń kla­sy 2Mt

Opie­ku­no­wie Samo­rzą­du Uczniowskiego:

Kata­rzy­na Krzyżak-Knap

Agniesz­ka Zając

Z życia Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST…

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2022/2023

czer­wiec 2023r.

Zapro­sze­nie na spo­tka­nie Wielkanocne

29 mar­ca 2023r.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

marzec 2023r.

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ „DLA EMILKI”

1 grud­nia 2022r.

„Świa­teł­ko dla Nieobecnych”

paź­dzier­nik 2022r.

Dzień Chło­pa­ka w ZST!

8 paź­dzier­ni­ka 2022r. Dzień Chło­pa­ka obcho­dzo­ny jest 30 wrze­śnia. Choć świę­to jest sto­sun­ko­wo młode,każdego roku cie­szy się bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią. W tym dniu w ZST, od rana pod­czas przerw na szkol­nych kory­ta­rzach roz­brzmia­ła muzy­ka dedy­ko­wa­na męskiej czę­ści spo­łecz­no­ściucz­niow­skiej. Dodat­ko­wo przed­sta­wi­ciel­ki Samo­rzą­du Uczniow­skie­go przy­go­to­wa­ły „foto-bud­kę”. Zapra­sza­ni do niej ucznio­wie mie­li oka­zję zro­bić sobie zdję­cia w nieco […]

Wybo­ry repre­zen­ta­cji Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST!

wrze­sień 2022r. Mając na uwa­dze roz­wi­ja­nie samo­rząd­no­ści wśród uczniów naszej szko­ły włą­czy­li­śmy się do ogól­no­pol­skiej akcji „Samo­rzą­dy Mają Głos” pro­wa­dzo­nej corocz­nie przez Cen­trum Edu­ka­cji Obywatelskiej.Realizując jej zało­że­nia, w dniach 28 – 29 wrze­śnia 2022 roku, ucznio­wie i nauczy­cie­le doko­na­li wybo­ru repre­zen­tan­tów spo­łecz­no­ści szkol­nej poprzez udział w powszech­nych i demo­kra­tycz­nych wyborach.Uprawnieni do gło­so­wa­nia byli wszy­scy ucznio­wie szko­ły. Wzię­ło w […]

Wyjazd do Lubli­na na Woje­wódz­kie Kon­sul­ta­cje zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Radę Dzie­ci i Mło­dzie­ży RP przy MEIN

wrze­sień 2022r.

Wybo­ry Samo­rzą­du Uczniowskiego

25 wrze­śnia 2022r. Zmie­niaj szkol­ną rze­czy­wi­stość, chodź na wybory!Weź udział w wybo­rach Samo­rzą­du Uczniowskiego.Wybierz swo­ich reprezentantów.Twój głos jest dla nas ważny!Podejmij wyzwa­nie i miej odwa­gę zmie­niać szkol­ny świat. Poznaj pro­gra­my kan­dy­da­tek ubie­ga­ją­cych się o funk­cję prze­wod­ni­czą­cej oraz zastęp­cy prze­wod­ni­czą­cej SU: KINGA DOROSZ, KLASA 3GJestem uczen­ni­cą kla­sy 3G. Inte­re­su­ję się sztu­ką w każ­dym tego sło­wa znaczeniu – […]

Akcja Żon­ki­le