Peł­nią­cym Obo­wiąz­ki Rzecz­ni­ka Praw Ucznia w roku szkol­nym 2021/2022 jest:

Agniesz­ka Zubilewicz-Zając

Jeże­li uwa­żasz, że :

• Two­je pra­wa w szko­le są łamane

• Nie wiesz czy pra­wi­dło­wo inter­pre­tu­jesz szkol­ne regulaminy

• Poja­wi­ły się trud­no­ści w kon­tak­tach z nauczy­cie­la­mi lub inny­mi pracownikami

Przyjdź, razem znaj­dzie­my rozwiązanie!

Ucznio­wie z postu­la­ta­mi mogą zgła­szać się w dowol­nym cza­sie pra­cy rzecz­ni­ka mię­dzy lek­cja­mi oraz w ter­mi­nach wymie­nio­nych poniżej.

Wto­rek 11.40 – 12.25 – gabi­net pedagoga
Pią­tek 9.10 – 9.55 – gabi­net pedagoga

Regu­la­min Rzecz­ni­ka Praw Ucznia

REGULAMIN DZIAŁANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

na tere­nie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko

1. Pod­sta­wa prawna

Pra­wa ucznia okre­śla­ją nastę­pu­ją­ce dokumenty:
Kon­sty­tu­cja Rzecz­po­spo­li­tej Polskiej,
Powszech­na Dekla­ra­cja Praw Człowieka,
Kon­wen­cja o Pra­wach Dziecka,
Usta­wa o Sys­te­mie Oświaty,
Sta­tut Szkoły.

3. Zasa­dy dzia­ła­nia Rzecz­ni­ka Praw Ucznia:

Rzecz­nik peł­ni sta­łe dyżu­ry, w cza­sie któ­rych przyj­mu­je uczniów (1 x 60 minut raz w tygodniu)
Ucznio­wie zgła­sza­ją naru­sze­nie swo­ich praw oso­bi­ście lub na adres mailo­wy (ano­ni­my nie będą rozpatrywane)
Rzecz­nik wysłu­chu­je ucznia i spo­rzą­dza notat­kę z rozmowy.
Rzecz­nik, po roz­po­zna­niu spra­wy, na proś­bę wyda­je opi­nię pisem­ną, czy zosta­ły naru­szo­ne pra­wa ucznia i prze­ka­zu­je infor­ma­cję o naru­sze­niu praw dyrek­to­ro­wi szkoły.
Rzecz­nik może być media­to­rem mię­dzy stronami.
Pyta­nia i wnio­ski ucznio­wie mogą kie­ro­wać do Rzecz­ni­ka oso­bi­ście w for­mie pisem­nej. Każ­de pyta­nie lub wnio­sek muszą być pod­pi­sa­ne przez ucznia.
Rzecz­nik podej­mu­je dzia­ła­nia na wnio­sek stron, tzn. uczniów, nauczy­cie­li lub pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji szkoły.
Rzecz­nik Praw Ucznia ma pra­wo odstą­pie­nia od pod­ję­cia inter­wen­cji, gdy nie uzna naru­sze­nia Praw Ucznia.

4. Zada­nia Rzecz­ni­ka Praw Ucznia:

Zapo­zna­wa­nie i pro­pa­go­wa­nie praw ucznia.

Repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów uczniów na posie­dze­niach Rady Pedagogicznej.

Media­cja mię­dzy stro­na­mi konfliktu.

Roz­po­zna­wa­nie indy­wi­du­al­nych spraw uczniów.

Ści­sła współ­pra­ca z Dyrek­to­rem Szko­ły, peda­go­giem szkol­nym i Samo­rzą­dem Uczniowskim.

Prze­ciw­dzia­ła­nie łama­niu praw ucznia w szkole.

Zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści praw­nej dzie­ci, rodzi­ców, nauczycieli.

Rzecz­nik ma pra­wo do nie­za­leż­no­ści w spra­wo­wa­niu swo­jej funk­cji w ramach obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów, odstą­pie­nia od pod­ję­cia interwencji.

Rzecz­nik może roz­ma­wiać z nauczy­cie­lem uczest­ni­czą­cym w pro­ble­mie, roz­ma­wiać i zasię­gać rady peda­go­ga szko­ły, orga­ni­zo­wać kon­fron­ta­cje wyja­śnia­ją­ce, uczest­ni­czyć w roli obser­wa­to­ra w kon­fron­ta­cjach dyrek­cji z rodzi­ca­mi i danym nauczy­cie­lem na wnio­sek ucznia, ini­cjo­wać w szko­le dzia­ła­nia na rzecz upo­wszech­nia­nia praw dziec­ka i ucznia.

5. Do obo­wiąz­ków Rzecz­ni­ka Praw Ucznia należy:

Zna­jo­mość Sta­tu­tu Szko­ły, Regu­la­mi­nu Samo­rzą­du Uczniow­skie­go oraz Kon­wen­cji Praw Dziecka.

Infor­mo­wa­nie uczniów o przy­słu­gu­ją­cych im pra­wach i spo­so­bie ich dochodzenia.

Inter­wen­cja w razie naru­sza­nia praw ucznia i roz­wią­zy­wa­nie spraw spornych.

Udzie­la­nie pomo­cy uczniom zgod­nie z usta­lo­nym try­bem postępowania.

Repre­zen­to­wa­nie szko­ły na zewnątrz w spra­wach doty­czą­cych prze­strze­ga­nia praw ucznia.

Skła­da­nie dyrek­to­ro­wi szko­ły infor­ma­cji o pod­ję­tych przez sie­bie dzia­ła­niach zmie­rza­ją­cych do roz­wią­za­nia konfliktu.

Skła­da­nie Radzie Peda­go­gicz­nej spra­woz­dań ze swo­jej dzia­łal­no­ści na koniec roku szkolnego

Infor­mo­wa­nie stron kon­flik­tu o pod­ję­tych przez sie­bie działaniach.

Kon­tro­la reali­za­cji spraw spornych.

6. W spra­wach spor­nych usta­la się nastę­pu­ją­cy spo­sób postępowania:

Sytu­acje kon­flik­to­we powin­ny być roz­wią­zy­wa­ne przy współ­dzia­ła­niu wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych stron.
Spo­ry roz­strzy­ga się na zasa­dzie nego­cja­cji, poro­zu­mie­nia, wza­jem­ne­go posza­no­wa­nia stron.
Wszyst­kie infor­ma­cje uzy­ska­ne przez rzecz­ni­ka w toku postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go sta­no­wią tajem­ni­cę służbową.
Rzecz­nik Praw Ucznia po dokład­nym wyja­śnie­niu wszyst­kich oko­licz­no­ści spra­wy dąży do polu­bow­ne­go zała­twie­nia spra­wy, peł­niąc funk­cję media­cyj­ną mię­dzy stro­na­mi pozo­sta­ją­cy­mi w kon­flik­cie. W przy­pad­ku nie­moż­no­ści zała­twie­nia spra­wy w powy­żej opi­sa­ny spo­sób, decy­zję w spra­wie podej­mu­je dyrek­tor szkoły.

7. Tryb postę­po­wa­nia w kwe­stiach spor­nych uczeń – uczeń:

Zapo­zna­nie się z opi­nią stron konfliktu.

Pod­ję­cie media­cji ze stro­na­mi we współ­pra­cy z wycho­waw­cą klasy.

Skie­ro­wa­nie spra­wy do peda­go­ga w razie kło­po­tów z roz­strzy­gnię­ciem sporu.

W dal­szym try­bie postę­po­wa­nia – zasię­gnię­cie opi­nii Rady Pedagogicznej.

Osta­tecz­ną decy­zję o spo­so­bie roz­wią­za­nia kon­flik­tu podej­mu­je Dyrektor.

8. Tryb postę­po­wa­nia w kwe­stiach spor­nych „nauczy­ciel – uczeń”:

Zapo­zna­nie się z opi­nią stron konfliktu.

Pod­ję­cie media­cji ze stronami.

W razie bra­ku roz­strzy­gnię­cia spo­ru, odwo­ła­nie się do Rady Pedagogicznej.

W przy­pad­ku nie­roz­strzy­gnię­cia spo­ru, wystą­pie­nie do dyrek­to­ra szko­ły o pod­ję­cie decyzji.