OFERTA EDUKACYJNA

Zespo­łu Szkół Technicznych

im gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko

Kod QR do ulot­ki pro­mo­cyj­nej Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych 2024/25

zst_qr

Roz­po­czę­cie nabo­ru do szkół ponad­pod­sta­wo­wych zgod­nie z har­mo­no­gra­mem Lubel­skie­go Kura­to­ra Oświaty

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/ (kan­dy­dat wypeł­nia wnio­sek elektroniczny)

Wybór pre­fe­ren­cji to klu­czo­wy moment uzu­peł­nia­nia wniosku.

Zapa­mię­taj, że w obrę­bie szko­ły możesz wybrać wszyst­kie pro­po­no­wa­ne zawody. 

Nale­ży upo­rząd­ko­wać zawo­dy w kolej­no­ści od naj­bar­dziej do naj­mniej preferowanych.

Zwięk­szasz w ten spo­sób swo­je szan­se przy­ję­cia do ZST.

lp ZAWÓD MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW PRZEDMIOTY PUNKTOWANE LICZBA MIEJSC
Tech­ni­kum nr 2
1 TECHNIK INFORMATYK 125 język pol­ski, mate­ma­ty­ka, infor­ma­ty­ka, technika 10
2 TECHNIK MECHATRONIK 100 język pol­ski, mate­ma­ty­ka, infor­ma­ty­ka, technika 10
3 TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 100 język pol­ski, mate­ma­ty­ka, infor­ma­ty­ka, technika 10
Bran­żo­wa Szko­ła I stop­nia nr 2
4 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  60 język pol­ski, mate­ma­ty­ka, infor­ma­ty­ka, technika 15
5 ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 60 język pol­ski, mate­ma­ty­ka, infor­ma­ty­ka, technika 15

Ter­mi­ny postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go na rok szkol­ny 2024/2025

UWAGA!

Do wnio­sku (druk do pobra­nia w kan­ce­la­rii lub na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły) nale­ży dołączyć:

  1. trzy foto­gra­fie pod­pi­sa­ne na odwrocie;
  2. wnio­sek bilansowy;
  3. zaświad­cze­nie lekar­skie zawie­ra­ją­ce orze­cze­nie o bra­ku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do pod­ję­cia prak­tycz­nej nauki zawo­du wyda­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi w spra­wie badań lekar­skich kan­dy­da­tów do szkół ponad­pod­sta­wo­wych przez leka­rza Medy­cy­ny Pracy;

Bada­nia lekar­skie kan­dy­da­tów do szkół ponadpodstawowych

Bada­nia wyko­ny­wa­ne są bez­płat­nie w Cheł­mie, ul. Mic­kie­wi­cza 37, tel. 82 564 – 20-20,

Przed wizy­tą w medy­cy­nie pra­cy nale­ży zgło­sić sie do sekre­ta­ria­tu szko­ły z wydru­ko­wa­nym skie­ro­wa­niem celem uzy­ska­nia pod­pi­su dyrek­to­ra szkoły.