Dyrektor szkoły — Grzegorz Czyżyk

V‑ce dyrektor szkoły — Beata Świderska

JĘZYK POLSKI

Anna Bar­to­szew­ska

Moni­ka Dymel

Rena­ta Jokisz –Roguc­ka

Beata Świ­der­ska

Kata­rzy­na Tru­chlew­ska

Elż­bie­ta Wie­wiór

 

JĘZYK ANGIELSKI

Mag­da­le­na Baj­kow­ska

Kata­rzy­na Krzy­żak

Kata­rzy­na Łusiak

Wal­de­mar Mierz­wa

Emil Sta­chel

Beata Bia­ło­wąs

JĘZYK NIEMIECKI

Joan­na Kęp­ka

Ali­cja Krzy­wiń­ska

Ane­ta Misie­wicz

GEOGRAFIA

Ewa Koziej

Agniesz­ka Weresz­czyń­ska

CHEMIA

Kata­rzy­na Król-Nowo­sad

Edy­ta Koszał­ka

BIOLOGIA

Beata Mul­sa­now­ska

Edy­ta Koszał­ka

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Mariusz Śli­wa

MATEMATYKA

Doro­ta Lubaś

Edy­ta Sawosz

Anna Makuch

Wie­sław Mazur

Adam Ziem­ba

FIZYKA

Tere­sa Ziar­kow­ska

Ewe­li­na Moj­ska

JĘZYK ROSYJSKI

Doro­ta Senecz­ko-Babicz

Mario­la Wnu­kow­ska

HISTORIA

Bar­ba­ra Kos­sak

Anna Szu­bar­tow­ska

Mariusz Śli­wa

Marze­na Stad­nik

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Moni­ka Niedź­wiec­ka

Ewa Koziej

PLASTYKA

Ewa Słom­czyń­ska

RELIGIA

Ks. Tomasz Milo

Wie­sław Jezier­ski

Ire­ne­usz Woj­ta­szak

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Joan­na Kęp­ka

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Mario­la Wnu­kow­ska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zdzi­sław Bia­ły

Dariusz Jabłoń­ski

Miro­sław Marzec

Andrzej Pień­kow­ski

Joan­na Wadow­ska

Zdzi­sław Jarosz­czuk

Rado­sław Leono­wicz

INFORMATYKA

Mariusz Śli­wa

Iwo­na Szu­ry­ga

Tomasz Hanc

Grze­gorz Jego­row

Elż­bie­ta Sen­der­ska

Maciej Sta­chi­ra

Grze­gorz Czy­żyk

Moni­ka Gor­czy­ca

ETYKA

Anna Bar­to­szew­ska

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Mariusz Śli­wa

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Grze­gorz Prus

Emil Sta­chel

Ire­ne­usz Woj­ta­szak

Grze­gorz Jego­row

TECHNIK ELEKTRYK

Anna Kotu­ła-Dybek

Woj­ciech Sien­kie­wicz

Leszek Szum­ski

Zbi­gniew Kopru­kow­niak

Tomasz Woj­cie­chow­ski

TECHNIK ELEKTRONIK

Anna Kotu­ła-Dybek

Woj­ciech Sien­kie­wicz

Zbi­gniew Kopru­kow­niak

Leszek Szum­ski

TECHNIK INFORMATYK

Iwo­na Szu­ry­ga

Grze­gorz Czy­żyk

Tomasz Hanc

Arka­diusz Olesz­czuk

Mar­cin Szlen­dak

Moni­ka Gor­czy­ca

Elż­bie­ta Sen­der­ska

TECHNIK MECHANIK

Elż­bie­ta Lip­ska

Dariusz Rój

Jaro­sław Suchań

TECHNIK MECHATRONIK

Andrzej Dża­man

Anna Kotu­ła-Dybek

Elż­bie­ta Lip­ska

Tomasz Woj­cie­chow­ski

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Janusz Falen­ta

Andrzej Lip­ski

Jaro­sław Suchań

 

TECHNIK PROGRAMISTA

Iwo­na Szu­ry­ga

Moni­ka Gor­czy­ca

Arka­diusz Olesz­czuk

Mar­cin Szlen­dak

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Janusz Falen­ta

Jaro­sław Suchań

Andrzej Lip­ski

Anna Kotu­ła-Dybek

Dariusz Rój

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Janusz Falen­ta

Andrzej Lip­ski

Elż­bie­ta Lip­ska

Jaro­sław Suchań

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Beata Mul­sa­now­ska

Mał­go­rza­ta Dur­ko-Woj­ta­szak

Pedagog

Iwo­na Sobiesz­czuk

Peda­gog spe­cjal­ny: Agniesz­ka Zubi­le­wicz-Zając

Rzecznik Praw Ucznia

Ire­ne­usz Woj­ta­szak

Psycholog

Pau­li­na Kru­czyń­ska

Godziny pracy — pedagog szkolny

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
07.30 – 12.30 13.00–16.00 16.00 – 17.00 (godz. dodat­ko­wa) 07.00 – 13.00 7.30 – 12.00 8.00 – 12.00
Word­Press Table

Godziny pracy — Rzecznik Praw Ucznia

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
- 11.40–12.25 - - 9.10–9.55
Word­Press Table

Godziny pracy — Psycholog

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
8.30 – 14.30 11.30 – 16.30 ———– 8.15 – 9.15 (godz. dodat­ko­wa) 9.15 – 14.15 ———–
Word­Press Table

Kata­rzy­na Tru­chlew­ska  — kie­row­nik inter­na­tu

Bar­ba­ra Gro­chow­ska

Dari­suz Jakub­czak

Maria Mazur

Ali­cja Swa­tow­ska

Lucy­na Sido­ruk