Stan­dar­dy Ochro­ny Małoletnich

Zawia­do­mie­nia o popeł­nie­niu prze­stęp­stwa na szko­dę ucznia

pro­szę skła­dać do peda­go­ga szkol­ne­go pani Iwo­ny Sobieszczuk

Kon­sul­ta­cje z nauczy­cie­la­mi dla rodzi­ców i uczniów w roku szkol­nym 2023/2024

aktu­ali­za­cja – 24.5.2024 r.

Pomoc potrze­bu­ją­cym w okre­sie zimy

20 listo­pa­da 2022r. 

Woje­wo­da lubel­ski Jolan­ta Szoł­no-Koguc zwra­ca się do miesz­kań­ców woje­wódz­twa lubel­skie­go z apelem…

Har­mo­no­gram dni wol­nych w roku szkol­nym 2023/2024

TECHNIKUM, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Pro­ce­du­ry COVID-19 na rok szkol­ny 2022/2023 (szko­ła, inter­nat, biblio­te­ka, stołówka)

obo­wią­zu­ją­ce od 1 wrze­śnia 2022r.

Regu­la­min Szkol­ne­go Szczę­śli­we­go Numerka

8 mar­ca 2022r.

Har­mo­no­gram egza­mi­nu potwier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych – 2022r.

10 stycz­nia 2022r.

BEZPŁATNE NUMERY POMOCOWE

Kie­dy są pro­ble­my i jesteś sam, jest ktoś, kto może wysłu­chać, pora­dzić, pomóc. Nie ma tele­fo­nów nie­waż­nych, bła­hych, wszyst­kie roz­mo­wy są istotne.

Dekla­ra­cja rodzica/opiekuna praw­ne­go lub wycho­wan­ka peł­no­let­nie­go o poby­cie w inter­na­cie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie

31 sierp­nia 2020r.

Oświad­cze­nie rodzi­ca zwią­za­ne z uczęsz­cza­niem dziec­ka do ZST w Chełmie

31 sierp­nia 2020r.

COVID-19 PROCEDURY – Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2020/2021

29 sierp­nia 2020r.

Sta­tut Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie

aktu­ali­za­cja 15 lip­ca 2023r..