Dekla­ra­cja dostęp­no­ści stron inter­ne­to­wych Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Chełmie

Szko­ła zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność stro­ny inter­ne­to­wej www.zst.chelm.pl zgod­nie z usta­wą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych. Oświad­cze­nie w spra­wie dostęp­no­ści ma zasto­so­wa­nie do stro­ny https://zst.chelm.pl/

Data publi­ka­cji stro­ny inter­ne­to­wej: 5-04-2016
Data ostat­niej dużej aktu­ali­za­cji: 5-04-2016

Stro­na inter­ne­to­wa jest czę­ścio­wo zgod­na z usta­wą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych z powo­du nie­zgod­no­ści lub wyłą­czeń wymie­nio­nych poniżej:

Nie­zgod­no­ści:
 tre­ści nie­tek­sto­we nie posia­da­ją swo­jej tek­sto­wej alternatywy
 fil­my zamiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły nie posia­da­ją napi­sów dla osób
głu­cho­nie­mych oraz pozba­wio­ne są audio deskrypcji
 doku­men­ty archi­wal­ne opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie przed 23 wrze­śnia 2018 r. nie są dostępne.
 część publi­ka­cji w for­mie pli­ków PDF/XLS/DOC nie jest dostęp­nych cyfrowo,
 część z publi­ko­wa­nych zdjęć nie posia­da opi­su alter­na­tyw­ne­go, mają one charakter
pro­mo­cyj­ny i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne do reali­za­cji bie­żą­cych zadań.

Wyłą­cze­nia:
 doku­men­ty tek­sto­we i tek­sto­wo-gra­ficz­ne, doku­men­ty utwo­rzo­ne w programach
prze­zna­czo­nych do two­rze­nia pre­zen­ta­cji lub arku­szy kal­ku­la­cyj­nych, opu­bli­ko­wa­ne przed
dniem 23 wrze­śnia 2019 r.
 tre­ści nie­wy­ko­rzy­sty­wa­ne do reali­za­cji bie­żą­cych zadań pod­mio­tu publicz­ne­go oraz
nie­uak­tu­al­nia­ne lub nie­pod­da­wa­ne po dniu 23 wrze­śnia 2019 r. prze­bu­do­wom i zmianom
pole­ga­ją­cym w szcze­gól­no­ści na zmia­nie wyglą­du lub struk­tu­ry pre­zen­to­wa­nych informacji
albo na zmia­nie spo­so­bu publi­ko­wa­nia informacji.

Stro­na posia­da nastę­pu­ją­ce uła­twie­nia dla osób z niepełnosprawnościami:
 pod­wyż­szo­ny kon­trast (jasne tło, czar­ne lite­ry lub ciem­ne tło, jasne litery),
 moż­li­wość powięk­sze­nia wiel­ko­ści liter i ele­men­tów na stronie,
 moż­li­wość wyświe­tla­nia stro­ny w ska­li szarości,
 wyróż­nie­nie odno­śni­ków, lin­ków, tytułów,
 zmia­na kolo­ru tła oraz kro­ju czcion­ki na bar­dziej czytelny.

Na stro­nie inter­ne­to­wej moż­na korzy­stać ze stan­dar­do­wych skró­tów kla­wia­tu­ro­wych umoż­li­wia­ją­cych swo­bod­nie poru­sza­nie się po ser­wi­sie za pomo­cą kla­wi­sza Tab + Enter.
Lin­ki w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści otwie­ra­ne są w tym samym oknie umoż­li­wia­jąc peł­ną kon­tro­lę nad przeglądarką.

Oświad­cze­nie zak­tu­ali­zo­wa­no dnia 31.03.2023. Dekla­ra­cję spo­rzą­dzo­no na pod­sta­wie samo­oce­ny prze­pro­wa­dzo­nej przez pod­miot publiczny.

Infor­ma­cje zwrot­ne i dane kontaktowe

W przy­pad­ku pro­ble­mów z dostęp­no­ścią stro­ny inter­ne­to­wej pro­si­my o kon­takt. Oso­bą odpo­wie­dzial­ną jest Grze­gorz Czy­żyk, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej: zst.chelm@onet.pl. Tą samą dro­gą moż­na skła­dać wnio­ski o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji nie­do­stęp­nej oraz skła­dać skar­gi na brak zapew­nie­nia dostępności.

Pro­ce­du­ra

Każ­dy ma pra­wo do wystą­pie­nia z żąda­niem zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej, apli­ka­cji mobil­nej lub jakie­goś ich ele­men­tu. Moż­na tak­że zażą­dać udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji w for­mach alter­na­tyw­nych, na przy­kład odczy­ta­nie nie­do­stęp­ne­go cyfro­wo doku­men­tu, opi­sa­nia zawar­to­ści fil­mu bez audio deskryp­cji itp. Żąda­nie powin­no zawie­rać dane oso­by zgła­sza­ją­cej żąda­nie, wska­za­nie, o któ­rą stro­nę inter­ne­to­wą lub apli­ka­cję mobil­ną cho­dzi oraz spo­sób kontaktu.
Jeże­li oso­ba żąda­ją­ca zgła­sza potrze­bę otrzy­ma­nia infor­ma­cji w for­mie alter­na­tyw­nej, powin­na tak­że okre­ślić for­mę tej informacji.
Pod­miot publicz­ny powi­nien zre­ali­zo­wać żąda­nie nie­zwłocz­nie i nie póź­niej, niż w cią­gu 7 dni. Jeże­li dotrzy­ma­nie tego ter­mi­nu nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny nie­zwłocz­nie infor­mu­je o tym, kie­dy reali­za­cja żąda­nia będzie moż­li­wa, przy czym ter­min ten nie może być dłuż­szy niż 2 miesiące.
Jeże­li zapew­nie­nie dostęp­no­ści nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny może zapro­po­no­wać alter­na­tyw­ny spo­sób dostę­pu do informacji.
W przy­pad­ku, gdy pod­miot odmó­wi reali­za­cji żąda­nia zapew­nie­nia dostęp­no­ści lub alter­na­tyw­ne­go dostę­pu do infor­ma­cji, moż­na zło­żyć skar­gę na takie działanie.
Po wyczer­pa­niu wszyst­kich moż­li­wo­ści skar­gę moż­na prze­słać tak­że do Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich)