Wiadomości

wrz
13

NARODOWY DZIEŃ SPORTU W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

13 wrze­śnia 2023r. na obiek­tach Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne Bie­gi Prze­ła­jo­we o Puchar Dyrek­to­ra Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych, w ramach 11 – edy­cji Naro­do­we­go Dnia Spor­tu. Fun­da­cja Zwalcz Nudę pod patro­na­tem Mini­ster­stwa Spor­tu i Turyst­ki cyklicz­nie orga­ni­zu­je to Naro­do­we spor­to­we „świę­to”. Dzień dla wie­lu osób jest inspi­ra­cją i zachę­tą do aktyw­ne­go uprawiania […]
By Grzegorz Jegoroew | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
wrz
09
wrz
05

Ter­mi­ny zebrań z Rodzicami

5 wrze­śnia 2023r.

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
wrz
04

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

4 wrze­śnia 2023r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
wrz
04

Naro­do­we Czytanie

4 wrze­śnia 2023r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
wrz
04
sie
31

Dofi­nan­so­wa­nie do podręczników

31 sierp­nia 2023r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
sie
31

Sty­pen­dium

31 sierp­nia 2023r.

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content