Samorząd Uczniowski

cze
28
mar
29
mar
16
gru
05
paź
30

„Świa­teł­ko dla Nieobecnych”

paź­dzier­nik 2022r.

By Grzegorz Prus | Samorząd Uczniowski . Wiadomości
DETAIL
paź
08

Dzień Chło­pa­ka w ZST!

8 paź­dzier­ni­ka 2022r. Dzień Chło­pa­ka obcho­dzo­ny jest 30 wrze­śnia. Choć świę­to jest sto­sun­ko­wo młode,każdego roku cie­szy się bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią. W tym dniu w ZST, od rana pod­czas przerw na szkol­nych kory­ta­rzach roz­brzmia­ła muzy­ka dedy­ko­wa­na męskiej czę­ści spo­łecz­no­ściucz­niow­skiej. Dodat­ko­wo przed­sta­wi­ciel­ki Samo­rzą­du Uczniow­skie­go przy­go­to­wa­ły „foto-bud­kę”. Zapra­sza­ni do niej ucznio­wie mie­li oka­zję zro­bić sobie zdję­cia w nieco […]
By Grzegorz Prus | Samorząd Uczniowski . Wiadomości
DETAIL
paź
05

Wybo­ry repre­zen­ta­cji Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST!

wrze­sień 2022r. Mając na uwa­dze roz­wi­ja­nie samo­rząd­no­ści wśród uczniów naszej szko­ły włą­czy­li­śmy się do ogól­no­pol­skiej akcji „Samo­rzą­dy Mają Głos” pro­wa­dzo­nej corocz­nie przez Cen­trum Edu­ka­cji Obywatelskiej.Realizując jej zało­że­nia, w dniach 28 – 29 wrze­śnia 2022 roku, ucznio­wie i nauczy­cie­le doko­na­li wybo­ru repre­zen­tan­tów spo­łecz­no­ści szkol­nej poprzez udział w powszech­nych i demo­kra­tycz­nych wyborach.Uprawnieni do gło­so­wa­nia byli wszy­scy ucznio­wie szko­ły. Wzię­ło w […]
By Grzegorz Prus | Samorząd Uczniowski . Wiadomości
DETAIL
paź
04

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content